ആനയുടെ പേര് : Vishnunarayanan (Doram Sing)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ramakrishna Pillai T G (Custodian)
ജില്ല : kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658EB2F
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment