ആനയുടെ പേര് : Vishnu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Radhakrishna Pillai M K
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065911FA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment