ആനയുടെ പേര് : Vishnu Sankar
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sasidhar C S
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006529EF5
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment