ആനയുടെ പേര് : Vishnu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Karim Marikar
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658FA90
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment