ആനയുടെ പേര് : Vinod
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Shaji Joseph
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D8C1A
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment