ആനയുടെ പേര് : Vinayakan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : M.D. Ravi
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6.59E+11
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment