ആനയുടെ പേര് : Vinayakan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Radhakrishna Pillai M K
ജില്ല : Kozhikode
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064F073B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment