ആനയുടെ പേര് : Vinayakan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Gopalakrishna Pillai K
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006593D60
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment