ആനയുടെ പേര് : Vijayan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : President
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DD4BB
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment