ആനയുടെ പേര് : Vijayan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Hussain M K
ജില്ല : Kozhikode
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D78BA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment