ആനയുടെ പേര് : Vijaya Lakshmi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Baby Thomas
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6585045
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment