ആനയുടെ പേര് : Vettikkattu Chandrasekharan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Travancore Devaswom Board
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DBFE2
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment