ആനയുടെ പേര് : Vettathu Govindankutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Radhakrishnan Nair
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006590B5F
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment