ആനയുടെ പേര് : Vettath Gopikannan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Radakrishnan Nair
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6590204
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment