ആനയുടെ പേര് : Velayudhan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Najmudeen A K
ജില്ല : Kozhikode
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658BD2B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment