ആനയുടെ പേര് : Vasudevan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kamalamma Ittiyamma
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006594B31
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment