ആനയുടെ പേര് : Vasanthi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Balakrishna Pillai G
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D98C1
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment