ആനയുടെ പേര് : Varun
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Abootty V V.
ജില്ല : Kannur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6591261
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment