ആനയുടെ പേര് : Vallapuzha Gajendran
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Yoosaf C T (Custodian)
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647B2B3
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment