ആനയുടെ പേര് : Vallabha Das
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sreekumar V
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000659FB57
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment