ആനയുടെ പേര് : Vadakkumnathan Sivan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : K Bharathan
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000238E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment