ആനയുടെ പേര് : Uttoly Sree Ayyappan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Arun S/o Krishnankutty
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D8796
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment