ആനയുടെ പേര് : Uttoly Prasad
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Inasu B J
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065966CC
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment