ആനയുടെ പേര് : Usha
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Azeezkutty V K
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D6FF2
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment