ആനയുടെ പേര് : Unnikrishnan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Anilal Rajamma Amma
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006590AA3
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment