ആനയുടെ പേര് : Unnikrishnan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kerala Forest and Wildlife Department
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Departmental
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658BAD6
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment