ആനയുടെ പേര് : Unnikrishnan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Abdul Gafoor E S
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EAC82
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment