ആനയുടെ പേര് : Unnikkuttan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Mohammed Ansari (Custodian)
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D9DA2
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment