ആനയുടെ പേര് : Unnikkuttan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Prasanth A V (Custodian)
ജില്ല : Malappuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658BCE3
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment