ആനയുടെ പേര് : Unni
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Joseph Sebastian
ജില്ല : Idukki
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658D66C
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment