ആനയുടെ പേര് : Umamesheswaran
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sasi P (Custodian)
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006593ACJ
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment