ആനയുടെ പേര് : Thunuki
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് :
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006593BO1
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment