ആനയുടെ പേര് : Thirunnakkara Sivan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The President TDB
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D7656
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment