ആനയുടെ പേര് : Thechikkottukavu Ramachandran
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The President
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DC96D
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment