ആനയുടെ പേര് : Suresh
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ratnamma Amma N
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DD84B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment