ആനയുടെ പേര് : Sunder Singh
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Gopalakrishna Pillai V
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064F23F8
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment