ആനയുടെ പേര് : Sunder Singh
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Mohanan A
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065903BC
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment