ആനയുടെ പേര് : Sunandha(Basundra)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kuldeep Singh
ജില്ല : kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000134E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment