ആനയുടെ പേര് : Sri Ram
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Shaji C S
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D861D
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment