ആനയുടെ പേര് : Sreevally
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Perunna Sree Subramanya Swamy Temple,Perunna (Custodian)
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DAF6B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment