ആനയുടെ പേര് : Sreeraman
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Legi C John
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DBF57
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment