ആനയുടെ പേര് : Sreeraman
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Cochin Devaswom
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006590F9A
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment