ആനയുടെ പേര് : Sreekuttan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Saidalikkutty P C
ജില്ല : Malappuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D7B86
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment