ആനയുടെ പേര് : Sreekuttan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Babu K R (Custodian)
ജില്ല : Idukki
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658DED4
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment