ആനയുടെ പേര് : Sreekrishnapuram Vijay
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Parukutty K
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658FD7B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment