ആനയുടെ പേര് : Sreekandan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Dr Balakrishna Pillai
ജില്ല : kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658FF29
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment