ആനയുടെ പേര് : Sreeharee
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : P Sasikumar
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064D3252
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment