ആനയുടെ പേര് : Sreedevi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Raveendran K P
ജില്ല : Kozhikode
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EBB7B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment