ആനയുടെ പേര് : Sree Raman
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Mohandas Kurup
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6592077
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment