ആനയുടെ പേര് : Sree Lakshmi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Nambiar K K S
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DC13D
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment